Klasične fasade

Fasade sa vapnenom žbukom
To su najčešće obnove (sanacije) pročelja u starim jezgrama gradova tj. zaštićena nepokretna kulturna dobra. S obzirom da su ta pročelja izvedena davnih dana dok još nije postojao cement kao vezivo nego samo vapno tako se i danas sanacija izvodi, koristeći materijale sa vapnenim žbukama i tehnikama starih meštara.

Fasade sa vapneno cementnom žbukom
To su produžne „klasične“ žbuke koje se danas vrlo rijetko koriste. Ne vidim nekog razloga zašto bi se koristile osim kod poravnavanja neravnih zidova isl.

Scroll to Top